Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

KIẾP NGƯỜI-MỘT HƠI THỞ...

"Hỡi ôi! Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy chốc

Kiếp phù du trông thấy mà đau! "...

Năm 1973,tháng Bảy.     Thủa thanh niênn (1968)