Loading...

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

"Thiện Căn ở tại lòng ta"
---
"Một thân thể không đau
Một tâm hồn TĨNH LẶNG
Hạnh phúc của đời người

THẾ ĐÃ LÀ TRỌN VẸN"

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013